C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 

          Окръжен съд – Бургас е ангажиран с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО ( Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на ЕС, Окръжен съд - Бургас има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

 

1.Данни за администратора

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Женя Атанасова – Съдебен деловодител

електронна поща: osburgas-zld@abv.bg тел.: 056 879439

 

Администратор на личните данни, които се обработват при или във връзка с дейността на Окръжен съд – Бургас, е Администрацията на съда.

Данни за контакт с администратора: гр. Бургас, Окръжен съд – Бургас, ул. „Александровска“ 101; факс 056 811136, 056 811138; ел. поща: judge@os-burgas.org  

 

 

2.Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Окръжен съд – Бургас.

 

Администрацията в Окръжен съд – Бургас обработва лични данни  във връзка  с:

 

2.1.Правораздавателна дейност, произтичаща от съответната нормативна уредба. (правно основание:  чл. 6, пар. 1, букви „в“ и „д“,чл.9, пар.2,б.”е” от Общия регламент относно защитата на данните, ГПК, НПК и др.)

 

Окръжен съд - Бургас получава, обработва и съхранява лични данни на страните по делата, водени в съда. Основанието, на което се обработват личните данни произтича от нормативни актове и съдържащите се в тях законови задължения. Данните се съхраняват както на хартиен, така и на електронен носител и се обработват за целите на правораздавателната дейност. Обработваните данни включват данни за физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, лични данни относно съдебното минало на лицата, данни за здравословното, сексуалното и психическото състояние на лицата, расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели.

 

2.2.Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (правно основание: чл. 6, пар. 1, буква „б” и “в“ и чл. 9, пар. 2, буква „б“ от Общия регламент относно защитата на данните, КТ, КСО, ЗЗБУТ, ЗСч. и др.)

 

Обработват се лични данни на кандидатите за работа, на служителите в Администрацията на съда и на физическите лица, изпълнители по сключени  договори. Обработваните категории данни включват информация относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното  и психическо състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите от закона  задължения във връзка с  трудовите правоотношенията на лицата, изпълнение на договорните задължения и постигане на финансова отчетност.

 

2.3.Окръжен съд–Бургас заявява, че за целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на настоящи и бивши служители и магистрати на Окръжен съд - Бургас.  (правно  основание: чл. 6, пар. 1, буква „б” и “в“ от Общия регламент относно защитата на данните, КТ, КСО, ЗСВ и др.).

 

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове. Обработваните данни включват физическа, социална и семейна идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Обработването на данните е в изпълнение на действащото законодателство. При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони,  уреждащи тази дейност. Окръжен съд - Бургас съхранява  6 месеца лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените оригинални или нотариално заверени копия на документи. Окръжен съд - Бургас връща документите, по начина, по който са подадени.

Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата.

 

2.4.Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни уловия на труд (правно основание: чл. 6, пар. 1, буква   “в“, чл.9, пар.2, б.”з”  от ОРЗД, ЗЗБУТ и др.).

 

Тези дейности относно защитата на данните се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3, от 25 януари 2008 г., за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Обработваните  лични данни включват физическа, социална, икономическа идентичност на лицата и здравословното им състояние, в съответствие с действащата нормативна уредба.

 

2.5.Искания по ЗДОИ , молби, сигнали, жалби до Окръжен съд –Бургас (правно основание : чл. 6, пар.1, б. ”а” и „в“ от ОРЗД, Административно-процесуалния кодекс и Закон за достъп до обществена информация.).

 

Във връзка с постъпилите искания на физически лица по ЗДОИ, се обработват лични данни на лицата, подали исканията. Лицата предоставят сами на администратора личните данни в този регистър и категориите им са по лична преценка, като най-често включват данни за физическата, икономическата и социалната идентичност, лични данни относно съдебното им минало, както и такива за здравословното им състояние. Обработването е с цел отговаряне на исканията по ЗДОИ и на молби, сигнали и жалби на съответните  физически лица.

 

2.6.Видеонаблюдение (правно основание: чл.9, пар. 2, б.”ж” ОРЗД).

 

В Съдебна палата - Бургас се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. С тази цел се обработват лични данни относно физическата идентичност, биометрични данни за целите на идентифицирането на физическото лице, данни, разкриващи расов или етнически произход. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 месец от РД “Охрана-Бургас“. Достъп до данните имат определени служители от РД “Охрана-Бургас“ в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

 

2.7. Инициативи на Окръжен съд - Бургас (правно основание: чл. 6, пар. 1, б.”а”, чл. 9, пар. 2, б.”а” от ОРЗД).

 

В рамките на образователната програма  на ВСС ”Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, Окръжен съд – Бургас обработва лични данни на участниците в нея – ученици, ненавършили пълнолетие, само при наличие на предварително подписано съгласие от родителите  или  настойници, което е предоставено от съответните училища. Обработват се и лични данни на студенти, участващи в същата инициатива. Личните данни се предоставят от самите участници в  инициативите и категориите включват най-често данни относно физическа и социална  идентичност.

 

3.Права на физическите лица

 

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

-право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

-право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

-право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

-право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

-право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

-право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

-право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да се упражни с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да  се посочи име, адрес и други данни за идентифицирането като субект на данните, да се опише в какво се изразява  искането, предпочитаната  форма за комуникация и действия по  искането. Необходимо е  искането да е подписано ,с датата на подаване и адреса за кореспонденция .

 

4.Категории получатели на лични данни извън структурата на Окръжен съд – Бургас, в рамките на държавата

 

Администраторът на лични данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено, ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

-държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства и други);

-банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на служителите и др. в съда;

-за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

 

5.Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

 

Окръжен съд - Бургас предава лични данни в трети държави или международни организации, само в съответствие със задължения, произтичащи от нормативни актове и само  в рамките на правораздавателната дейност.

 

6.Срок за съхранение на личните данни

 

В Окръжен съд - Бургас действа утвърдена Номенклатура за съхранение в съответните срокове, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели. Документи, свързани с трудовоправни отношения, се съхраняват 50 години след прекратяване на правоотношенията със съответния магистрат и 5 години след прекратяване на правоотношението със съответния съдебен служител.Документи, които имат временно оперативно-справочно значение са със срокове за запазване съгласно Номенклатурата. 

 

  1. 7. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни и до Инспектората на ВСС.

 

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент и ЗЗЛД/изм.и доп.ДВ бр.17 от 26.02.2019г/ относно защитата на данните са нарушени от съда, при осъществяване на функциите му на орган на съдебната власт, имате право да подадете жалба до Инспектората на ВСС. В останалите случаи имате право да подадете жалба до КЗЛД. Субектите на лични данни имат право на защита и по съдебен ред.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация