C C C C A+ A A- X

Месечен график - наказателни дела

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

01.12.2023 г. – 10.12.2023 г.

 

06.12.2023 г. =============================================

 

  1. НОХД № 1304/2023 г. – 09:30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Галя Х.. за извършено престъпление по чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 1 и т. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че в периода от 15.08.2014 г. до 31.03.2017 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управляващ и представляващ данъчнозадълженото лице „АНТИК-99” ЕООД, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), като не подала 21 броя справки - декларации за данък добавена стойност пред ТД -на НАП гр.Бургас и потвърдила неистина в 3 годишни данъчни декларацииq съгласно чл. 92 от ЗКПО, подадени в условията на посредствено извършителство чрез К. С., в качеството й на упълномощено лице пред ТД - НАП гр. Бургас, като с деянията са укрити данъчни задължения общо в размер на 85 177,86 лв.

 

  1. НОХД № 1416/2023 г. – 09:30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Мишо А. за извършено престъпление по  чл. 199, ал. 2, т. 2, предл. първо, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 63,        ал. 1, т. 1 от НК, за това, че на 22.04.2023 г., в к.к."Слънчев  бряг", в открита местност, намираща се между ресторант „Бъчвата" и „Авеню Делукс хотел", като непълнолетен, но разбиращ свойството   и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, отнел чужди движими вещи - парична сума в размер    на     1 400 лева, от владението на македонския гражданин И. Н., с намерение противозаконно да ги присвои,, като употребил за това сила, изразяваща се в нанасяне на удари с дървен прът(кол) по главата на пострадалия          и грабежът е придружен с убийството на И. Н.

Делото ще бъде гледано при „закрити врата“.

 

07.12.2023 г. =============================================

 

  1. НОХД № 597/2021 г. – 09:30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Иван Н. за извършени престъпления по чл. 278в, ал. 1, предложение 2-ро, вр. чл. 20, ал. З и ал. 4 от НК, вр. чл. 23 и чл. 24 от Закона за защитените територии, вр. чл. 6, ал. 4, т. 1 и т. 4, вр. ал. З, вр. ал. 2, изречение „второ", вр. ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското Крайбрежие и за престъпление по чл. 278в, ал. 1, предложение 1-во, вр. чл. 20, ал. З и ал. 4, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, вр. Приложение № 1 към чл.б, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, посочени в приложение № 1.

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Манол П. за извършени престъпления по чл. 278в, ал. 1, предложение 2-ро, вр. чл. 20, ал.2  от НК, вр. чл. 23 и чл. 24 от Закона за защитените територии, вр. чл. 6, aл. 4, т. 1 и т. 4, вр. ал. З, вр. ал. 2, изречение „второ", вр. ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и за престъпление по чл.278в, ал. 1, предложение 1-во, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, вр. Приложение № 1 към чл.б, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, посочени в приложение № 1.

Иван Н. е привлечен като обвиняем за това, че на 11.01.2019 г., на крайбрежна плажна ивица - морски плаж в местност „Каваци“, гр. Созопол, в съучастие с Манол П. /извършител/, действайки като подбудител и помагач, посредством верижна машина „ДТ 75“,  собственост на Манол П., противозаконно повредил геоморфоложка ландшафтна единица — природна забележителност „пясъчни дюни в м. „Каваците“ - 1295 кв.м в защитена територия и прилежащата територия за опазването й (от тях 1205 кв.м. природна забележителност „пясъчни дюни в м. Каваците“, от които - 821 кв.м. „бели дюни“, 337 кв.м. „сиви дюни“, 47 кв.м. зараждащи се дюни и 90 кв.м. прилежаща територия), като подбудителството се изразява в умишлено склоняване на Манол П. да повреди чрез разораване с верижна машина посочената защитена територия, вследствие на което природната забележителност „пясъчна дюна“ е повредена. Помагачеството се изразява в умишлено улесняване извършването на разораването и повреждането на защитената територия - природната забележителност „пясъчни дюни“, чрез даване на съвети и разяснения на обвиняемия Манол П. относно местонахождението й, както и предоставянето на сумата от 1 000 лева за извършването на разораването и повреждането й.

Иван Н. е обвиняем и за това, че на 11.01.2019 г., в гр. Созопол, в условията на съвкупност с престъплението по пункт 1, на крайбрежна плажна ивица - морски плаж в местност „Каваци“, в съучастие с Манол П. /извършител/, действайки като подбудител и помагач, посредством верижна машина „ДТ 75“, собственост на Манол П., противозаконно унищожил природно местообитание - 1295 кв.м в защитена територия и прилежащата територия за опазването й (като от тях 1205 кв.м. природно местообитание „пясъчни дюни в м.Каваците“, от които - 821 кв.м. „бели дюни“ (код 2120 от Приложение № 1 към чл.б, ал.1, т.1 от ЗБР), 337 кв.м. „сиви дюни“ (код 2130 от Приложение № 1 към чл.б, ал.1, т.1 от ЗБР, приоритетен за опазване тип местообитание) и 47 кв.м. зараждащи се дюни (код 2110 от Приложение № 1 към чл.б, ал.1, т.1 от ЗБР) и 90 кв.м. прилежаща територия), която е обявена за природна забележителност със Заповед № 2109/20.12.1984г. на Комитета за опазване на природната среда към Министерски съвет на Народна Република България (ДВ, бр.3/1985г.), вписана като защитена територия и защитена зона в Държавния регистър на защитените територии и защитените зони в България под № 468 и по смисъла на Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, като подбудителството се изразява в умишлено склоняване на манол П. да унищожи чрез разораване с верижна машина посочената защитена територия - природно местообитание, а помагачеството се изразява в умишлено улесняване извършването на разораването и унищожаването на природното местообитание, чрез даване на съвети и разяснения на обвиняемия Манол П. относно местонахождението му, както и предоставянето на сумата от 1 000 лева за извършването на разораването и унищожаването му.

Манол П. е обвиняем за това, че на 11.01.2019 г., на крайбрежна плажна ивица - морски плаж в местност „Каваци“, гр. Созопол, в съучастие с Иван Н. /подбудител и помагач/, действайки като извършител, посредством верижна машина „ДТ 75“, негова собственост, противозаконно повредил геоморфоложка ландшафтна единица - природна забележителност „пясъчни дюни в м. Каваците“ - 1295 кв.м в защитена територия и прилежащата територия за опазването й (като от тях 1205 кв.м. природна забележителност „пясъчни дюни в м. Каваците“, от които - 821 кв.м. „бели дюни“, 337 кв.м. „сиви дюни“, 47 кв.м. зараждащи се дюни и 90 кв.м. прилежаща територия), която е обявена като природна забележителност със Заповед № 2109/20.12.1984 г. на Комитета за опазване на природната среда към Министерски съвет на Народна Република България (ДВ, бр.3/1985г.), по смисъла на чл. 23 и чл. 24 от Закона за защитените територии и чл. 6, ал. 4, т. 1, вр. ал. З, вр. ал. 2, изречение второ, вр. ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Манол П. е обвиняем и за това, че на 11.01.2019 г., в гр. Созопол, в условията на съвкупност с престъплението по пункт 1, в съучастие с Иван Н. (подбудител и помагач), действайки като извършител, на крайбрежна плажна ивица - морски плаж в местност „Каваци“, посредством верижна машина „ДТ 75“, негова собственост, противозаконно унищожил природно местообитание - 1295 кв.м в защитена територия и прилежащата територия за опазването й, като от тях 1205 кв.м. природно местообитание „пясъчни дюни в м. Каваците“, която е обявена за природна забележителност със Заповед № 2109/20.12.1984 г. на Комитета за опазване на природната среда към Министерски съвет на Народна Република България (ДВ, бр.3/1985г.), вписана като защитена територия и защитена зона в Държавния регистър на защитените територии и защитените зони в България под № 468 и по смисъла на Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, посочени в приложение № 1.

 

08.12.2023 г. =============================================

 

  1. НОХД № 1457/2023 г. – 09:30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Михаил В. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, предложение 4 от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 30, чл. 31 и чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от НУРРД по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл. З, т. 1 от НРКРВН и приложение №1 - Списък № 1 „Растения и вещества с висока степен на риска за обществено здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина“, от НРКРВН, за това, че на 23.03.2022 г., в гр. Бургас, кв. „Меден рудник“, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - метамфетамин и коноп, като общата стойност на всички наркотични вещества възлиза на 308, 46 лева.

 

  1. НОХД № 1319/2023 г. – 14:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Асан М. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 4, вр. ал. 1, изр. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква „б“ от НК, за това, че на 31.05.2022 г., около 18.10 часа, в гр. Поморие, в дома, където живее, държал, с цел разпространение високорискови наркотични вещества – Метамфетамин, с общо тегло 8,098 гр. на обща стойност 202,45 лв., намиращ се в 50 бр. прозрачни полиетиленови плика и коноп с нето тегло 0,370 гр., на стойност 2,22 лева, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация