C C C C A+ A A- X

Месечен график - наказателни дела

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

13.05.2024 г. – 17.05.2024 г.

 

13.05.2024 г. =============================================

 

 1. НОХД № 388/2024 г. – 14:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Михаил И. за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че  в периода от 01.08.2016 г. до 14.01.2017 г., в гр. Варна и гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител за м. Август 2016 г. и като извършващ фактически дейност за „Зосер Си“ ЕООД, за месеците – септември, октомври, ноември и декември 2016 г., при условията на посредствено извършителство, чрез Д. С. - счетоводител, упълномощена да подава по електронен път и да подписва с квалифициран ел. подпис справки декларации по ЗДДС, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - сумата от 217 901, 91 лв., за данъчни периоди - август, септември, октомври, ноември и декември, 2016 г., като потвърдил неистина в подадени декларации.

 

14.05.2024 г. =============================================

 

 1. НОХД № 253/2024 г. – 10:00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Омар А. за извършено престъпление по чл. 342, ал. З, б. „в“, ал. втора, вр. ал. 1, предложение трето от НК, вр. чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 103 от ЗДвП, вр. чл. 47, ал. З от ППЗДвП, за това, че на 25.08.2022 г., в гр. Бургас, при управляване на моторно превозно средство - пътнически автобус, марка „Мерцедес“, с поставени на него нидерландски регистрационни табели, движейки се по булевард „Тодор Александров“, при навлизане в кръстовище с кръгово движение „Трапезица“ с посока на движение „УМБАЛ - Бургас“ АД, нарушил правилата за движение визирани в разпоредбите на чл.21, ал.2, вр, ал.1 и чл.103 от Закона за движение на пътищата /ЗДвП/ и разпоредбата на чл.47, ал.З от Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата /ППЗДвП/, а именно:

 • Чл. 21, ал. 1 от ЗДвП: „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h:.... категория CuD в населено място 50 km/h“;
 • Чл. 21, ал. 2 от ЗДвП: „Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак“;
 • Чл. 103 от ЗДвП: „При подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания“;
 • Чл. 47, ал. З от ППЗДвП: „Пътните знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана имат следните изображения и наименования: пътен знак В26 „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената“,

като в нарушение на пътен знак В26, на който била означена скорост от 40 км./ ч, е управлявал пътническия автобус с превишена стойност на скоростта от около 78 км./ ч. и при подадени сигнали за спиране от контролните органи, а именно от служителите на ГПУ - МВР - гр.Бургас: П. Т. и К. Д., които са следвали управлявания от Омар А. пътнически автобус със служебен автомобил с включена светлинна сигнализация, от служителите на ГПУ - МВР - гр. Бургас: Х. И. и М. С., които са следвали управлявания от Омар А. пътнически автобус със служебен автомобил с включена светлинна сигнализация и от полицейските служители от Първо РУ при ОД на МВР - гр.Бургас: Й. И. и А. Г., които с патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация са били на кръстовище с кръгово движение „Трапезица“, за да спрат пътническия автобус, управляван от Омар А., вместо да спре автобуса плавно в най- дясната част на платното за движение, продължил движението си с превишена скорост от около 78 км./ ч., като навлязъл в кръстовище с кръгово движение „Трапезица“, с цел да избегне спиране на управлявания от него пътнически автобус от полицейските служители, в резултат на което предизвикал пътнотранспортно произшествие с лек автомобил марка и модел „Шкода Рапид“ - собственост на МВР, управляван от Й. И. и умишлено причинил смъртта на две лица, а именно на полицейските служители от Първо РУ при ОД на МВР - Бургас: Й. И. и А. Г., като случаят е особено тежък.

 

 1. НОХД № 1465/2023 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Симеон Б. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 1 НК, вр. чл. З, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. З от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични в сила от 10.11.2011 г./приета с ПМС № 293/27.10.2011 т. 1 и Приложение № 1, Списък №1 от същата, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, за това, че на 03.12.2019 г., в гр. Бургас, без надлежно разрешително, в лек автомобил марка „Мерцедес“, собственост на Н. А., държал високорискови наркотични вещества, а именно - коноп, с нетно тегло 233,250 гр., на обща стойност от 1 399.50 лева, определена съгласно ПМС № 23/29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

 

 1. НОХД № 279/2024 г. – 14:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Елена Г. за извършено престъпление по чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК,  за това, че в периода 15.04.2014 г. – 02.05.2017 г., в град Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на физическо лице, извършващо дейност но чл. 1 от ТЗ, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - в общ размер на 192 399,27 лева, от които 177 560,02 лева, представляващи дължим и недеклариран за внасяне в бюджета данък добавена стойност /ДДС/ и 14 839,25 лева, представляващи дължим данък, като не подала пред ТД на НАП - Бургас изискуемите Справки-декларации по ДДС и дневници за покупките и продажбите за общо 33 месечни данъчни периода за м.март 2014 г. - м. декември 2016 г„ както и три броя Годишна декларация.

 1. НОХД № 397/2024 г. – 14:00 часа

Разпоредително заседание

 Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел Д. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1  б.“а“, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, за това, че в периода 15.01.2024 г. - 19.01.2024 г., в гр. Бургас, в условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, при което са осъществени три деяния, които осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, отнел и направил опит да отнеме чужди движими вещи от владението на различни лица, като употребил за това сила с намерение противозаконно да ги присвои, на обща стойност 1049.60лв. (хиляда четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки) от които - 485,90 лв., представляващи стойността на отнетите вещи и 563,60 лв. (седемстотин и осем лева и шестдесет ст.), представляващи стойността на вещите по отношение на които е направил опит за отнемане, като не са настъпили предвидените от закона и искани от Ангел Д. общественоопасни последици независимо от това, че изпълнителното деяние е недовършено по независещи от него причини.

 

15.05.2024 г. =============================================

 

 1. НОХД № 1279/2023 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Янко Р. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изречение първо, предложение 4 от НК; на Борислав В. за престъпление по чл. 354а, ал. 1, изречение първо, предложение 4 от НК и на Марин С. за извършено престъпление по чл. 354а, aл. 1, изречение първо, предложение 4 от НК.

Янко Р. е привлечен като обвиняем за това, че на 31.01.2023 г., в гр. Бургас, в къща в кв. „Победа“, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества,  всичко общо 16.758 грама кристално вещество, съдържащо метамфетамин, на обща стойност 418.97 лева.

Борислав В. е обвиняем за това, че на същата дата и място, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - кристално вещество с нето тегло 27,657 грама, със съдържание на метамфетамин 54.00 тегловни процента, на стойност 691.43 лева.

Марин С. е привлечен като обвиняем за това, че на гореописаните дата и място, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - кристално вещество, разпределено в 16 броя полиетиленови пликчета, с общо нето тегло 1,220 грама, със съдържание на метамфетамин 62.00 тегловни процента, на стойност 30.50 лева.

 

 1. НОХД № 948/2023 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Даниела Р. за извършено престъпление по чл. 354б, ал. 5, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, чл. 11, aл. 1, предложение второ и чл. 12, ал. 1 от Наредба № 4/04.03.2009 година за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, издадена от Министъра на здравеопазването, приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП - в редакция към ДВ бр. 55/06.07.2007 г., и приложение № 3 - Списък III - Рискови вещества към чл. 3, т. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с постановление на Министерския съвет и на Лъчезар К. за престъпление по чл. 354б, ал. 5, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, чл. 11, ал. 1, предложение второ и чл. 12, ал. 1 от Наредба № 4/04.03.2009 година за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, издадена от Министъра на здравеопазването, приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП - в редакция към ДВ бр. 55/06.07.2007 г., и приложение № 3 - Списък III ~ Рискови вещества към чл. 3, т. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с постановление на Министерския съвет.

Даниела Р. е привлечена като обвиняема за това, че през периода от 03.01.2012 г. до 06.12.2012 г., в с. Оризаре, община Несебър и в гр. Ахелой, при условията на продължавано престъпление с 86 деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление - престъпление по чл. 354б, ал. 5 от НК, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината-пряк умисъл, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в качеството си на лекар, в нарушение на установения ред, съзнателно предписала със специални рецептурни бланки /рецепти/ със зелен цвят, другиму - на имената на пациенти, лекарството «Ксанакс» /Хапах/, съдържащо наркотичното вещество «Алпразолам» /Alprazolam/.

 Лъчезар К. е привлечен като обвиняем за това, че през периода от 11.01.2012 г. до 22.08.2012 г., в к.к. Слънчев бряг, при условията на продължавано престъпление със 112 деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление - престъпление по чл. 354б, ал. 5 от НК, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината - пряк умисъл, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в качеството си на лекар, в нарушение на установения ред, съзнателно предписал със специални рецептурни бланки /рецепти/ със зелен цвят, другиму - на имената на пациенти, лекарството «Ксанакс» /Хапах/, съдържащо наркотично вещество «Алпразолам».

Следващото заседание по делото е насрочено за 16.05.2024 г., 10.00 часа.

 

 1. НОХД № 409/2024 г. – 10:30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Теодор К. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. ”В”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от ЗДП, за това, че на 13.08.2022 г., в гр. Бургас, по бул. „Тракия“, при управляване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес С 270 CDI“, нарушил правилата за движение визирани в Закона за движение по пътищата, а именно:

-Чл. 20. ал. 2: „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“, като при движение в посока бул. „Янко Комитов“ не контролирал непрекъснато управляваното от него МПС и не изпълнил задължението си при възникналата опасност да намали скоростта или да спре, допуснал пътнотранспортно произшествие с пресичащия от дясно наляво пешеходец Г. Г. и с деянието по непредпазливост причинил неговата смърт, настъпила на 19.08.2022 г.

 

 1. НОХД № 285/2024 г. – 11:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Владислав З. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б“в“, вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2, изр. последно от ЗДвП, за това, че на 04.06.2015 г., около 11.20 ч., в гр. Бургас, на третокласен път в участъка между с. Дъбник и с. Брястовец, управлявайки моторно превозно средство - лек автомобил марка „Шкода“,  собственост на „ Синджента България „ ЕООД , нарушил правилата за движение, визирани в Закона за движение по пътищата:

- Чл. 20, ал.2 изр. последно от ЗДвП: "Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението", като при възникнала опасност - навлизането на пешеходеца О. А., не е реагирал своевременно на нуждата от аварийно спиране, допускайки пътно транспортно произшествие - блъснал пресичащият пешеходец и по непредпазливост причинил неговата смърт.

 

 1. НОХД № 614/2023 г. – 14:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Милен Е. и Евгений Д. за извършени престъпления по чл. 255, ал. 1,т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255б, ал. 1, т. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК.

Милен Е. е привлечен като обвиняем за това, че през периода 26.08.2018 г. - 01.05.2019 г., в гр. Бургас, в качеството си на физическо лице, което осъществява търговски сделки и на работодател, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДФЛ в големи размери – 4 180,67 лева за общо 5 данъчни периода.

Милен Е. е обвиняем и за това, че през периода 26.07.2017 г. – 01.05.2019 г., в гр. Бургас, в условията на реална съвкупност с престъплението по т.1, в качеството си на физическо лице, което осъществява търговски сделки и на работодател, при условията на продължавано престъпление, укрил задължителни осигурителни вноски в размер на 5 616,92 лева.

Евгений Д. е привлечен като обвиняем за това, че  през периода 26.08.2017 г. - 01.05.2019 г., в гр. Бургас, в качеството си на физическо лице, което осъществява търговски сделки и на работодател, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДФЛ в големи размери - 4 359,78 лева за общо 10 данъчни периода.

Евгений Д. е обвиняем и за това, че през периода 26.07.2017 г. -01.05.2019 г., в гр. Бургас, в условията на реална съвкупност с престъплението по т. 1, в качеството си на физическо лице, което осъществява търговски сделки и на работодател, при условията на продължавано престъпление, укрил задължителни осигурителни вноски в размер на 7 036,16 лева.

 

16.05.2024 г. =============================================

 

 1. НОХД № 1304/2023 г. – 09:30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Галя Х.. за извършено престъпление по чл. 255, ал. З, вр. ал. 1, т. 1 и т. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че в периода от 15.08.2014 г. до 31.03.2017 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управляващ и представляващ данъчнозадълженото лице „АНТИК-99” ЕООД, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), като не подала 21 броя справки - декларации за данък добавена стойност пред ТД -на НАП гр.Бургас и потвърдила неистина в 3 годишни данъчни декларацииq съгласно чл. 92 от ЗКПО, подадени в условията на посредствено извършителство чрез К. С., в качеството й на упълномощено лице пред ТД - НАП гр. Бургас, като с деянията са укрити данъчни задължения общо в размер на 85 177,86 лв.

 

 1. НОХД № 1336/2022 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Елеонора С. за извършени престъпления по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.„б“, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК.

Елеонора С. е привлечена като обвиняема за това, че в периода 18.05.2020г. - 07.06.2020г., в гр. Бургас, в различни магазини, на територията на ж. к. „Изгрев“ и ж. к. „Зорнца“, в условията на опасен рецидив - след като е бил осъждана в чужбина, два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, в условията на продължавано престъпление, като с повече от две деяния, а именно с шест деяния, които осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите и по специален начин - като е проявила особена ловкост и умение, отнела чужди движими вещи: мъжки и дамски портфейли, на обща стойност от 88 лева, ведно със съдържащите се в тях парични суми в размер на 1420лвева и 150 евро на стойност от 293,37 лева, без съгласието на техните собственици и с намерение противозаконно да ги присвои.

Елеонора С. е обвиняема и за това, че на 21.05.2020 г. и 04.06.2020г., в гр. Бургас, ж. к. „Славеков“ и ж. к. „Изгрев“, при съвкупност с горното деяние и в условията на продължавано престъпление, като с повече от две деяния, а именно с 13 деяния, които осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, използвала 13 пъти платежни инструменти - дебитни карти и данни от платежни инструменти - ПИН-кодове за тях, без съгласието на техните титуляри, и извършила 13 успешни транзакции, възлизащи на обща сумата от 4 908,60 лева, като деянието не съставлява по-тежко престъпление.

 

 1. НОХД № 1646/2023 г. – 10:00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Катя Т. за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. чл. 201, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 и във вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че при условията на продължавано престъпление, през периода от 11.10.2012 г. до 24.03.2017 г., в гр. Айтос, в качеството си на длъжностно лице - „Специалист обслужване клиенти“ при „Уникредит Булбанк“АД-клон Айтос, присвоила чужди пари, в размер на 357 491,77 лева, всичките собственост на „Уникредит Булбанк“АД, връчени й в качеството й на длъжностно лице и поверени й да ги пази, чрез използване на сметки на лица, клиенти на банката, основно на лицата А. М. и М. М. и в по-малка степен на лицето С. И.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация