C C C C A+ A A- X

Съдебни преводачи

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ!

 

Всички вписани съдебни преводачи към списъка на Окръжен съд - Бургас следва да представят в стая № 45 на Окръжен съд – Бургас документ за сключена застраховка „Професионална отговорност“ за щети, които могат да възникнат при изпълнение на възложената му работа, съгласно чл. 7 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи.

С П И С Ъ К

на специалисти  , утвърдени за  съдебни преводачи от комисията по

 чл. 401, ал. 1  ЗСВ  към  Окръжен съд  - Бургас и Административен съд – Бургас    за   2020 година

  /Обн. ДВ бр.32/03.04.2020 г. /

  

Преводачи – английски език

БОРИС ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ – образование – средно, специалност – математика и немски език, сертификат английски език – ниво В 2 и С 1.

ЕВЕЛИНА ЖЕЛЕВА ШАРАПАНОВА  -  образование – висше, специалност – политология, специалност – международни отношения, втора специалност – немско странознание,   сертификат английски език  - В и С.

ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ НАЙДЕНОВ –  образование – висше, специалност – право, средно образование – гимназия с преподаване на английски език, сертификат английски език – С 1.

ЛИЛИЯ ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА –    образование – висше, специалност – начална училищна педагогика и чужд език, професионална квалификация – педагог, начален учител и начален учител по чужд език, образование – средно, профил – български език и литература с интензивно изучаване на английски език,   диплома за висше образование от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“   – начална училищна педагогика и чужд език.

МАРИНА ТИХОМИРОВА АРНАУДОВА –  образование – висше, магистър, специалност – английска филология, професионална квалификация – преводач с английски език,   диплома от СУ „Климент Охридски“ – английска филология, сертификат английски език – ниво С1.

 НЕВЕНА ИВАНОВА МЛАДЖОВА –  образование – висше, специалност – политология,   удостоверение за ниво С2 – английски език.

ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ –   образование – средно, сертификат английски език – ниво С 1.

 

Преводачи – немски  език

МИЛЕНА МОМЧИЛОВА КОВАЧЕВА –  образование – висше специалност – българска филология,  втора специалност - немски език, квалификация – специалист по български език и литература и преподавател в средните училища, диплома от СУ „Кл.Охридски“ – българска филология.

 

Преводачи – руски език

НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА НЕДЯЛКОВА – образование – висше, специалност –   славянска филология, квалификация – специалист по полски език и литература и преподавател по български език и литература в средните училища,  член на Съюза на преводачите в България, секция „Теория , история и критика на превода“,  сертификат руски език – ниво С2.

 

СЪЛЗА ХРИСТОВА ИВАНОВА (КУРДОВА)образование – висше, специалност – руска  филология , професионална квалификация – специалист по руски език и литература и преподавател в средните училища, диплома от СУ „ Св. Кл.Охридски“  - руска филология.

ЕЛМИРА АНАТОЛИЕВНА  ДИМИТРОВА – образование –висше, специалност – руска филология, квалификация – специалист по руски език и втора специалност български език и литература,  управител,  диплома от ВПИ , Шумен – руска филология.

 

Преводачи – полски език

ДЕСИСЛАВА ЯНУШОВА ЖЕЛЯЗКОВА – образование – висше, специалност – българска филология, допълнителна квалификация – полски език,   сертификат полски език – ниво С1.

БОРЯНА ДИМИТРОВА ЧЕРКЕЗОВА – образование – висше, специалност славянска филология , специализация – полски език и литература и български език и литература , професионална квалификация – филолог , диплома от Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“ – славянска филология.

 

Преводачи – гръцки език

АНТОНИЯ АНГЕЛОВА КАРАГЯНИ – образование – висше, специалност –  начална училищна педагогика,  сертификат гръцки език -  ниво С2.

ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ  ГЕРОВ -   преводач гръцки език, протокол от Изпитна комисия на СУ „Св. Климент Охридски” за степен на владеене на новогръцки език.

 

Преводачи – арабски език

МАРИЯ  ИВАНОВА МУСТАФА –  образование – полувисше, специалност – зъботехника,   сертификат арабски език  ниво – С 1.

 

Преводачи – иврит

ЖЕНЯ РАДОСЛАВОВА ШАМИС –   свидетелство за иврит ниво „А“, ниво „Б“, ниво „Д“ протокол от Изпитна комисия на СУ „Св. Климент Охридски” за степен на владеене на иврит.

 

Преводачи – турски език

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МУТАФЧИЕВА –  образование – висше, специалност – тюркология, квалификация – тюрколог, следдипломна професионална квалификация - счетоводство, финанси и контрол,    сертификат турски език - ниво С2, диплома от СУ „ Св. Кл.Охридски“ – тюркология.

РУСИ НЕЙКОВ РУСЕВ –   образование – висше, специалност – турска филология,          квалификация – специалист по турски език и литература и преподавател в средните училища ,    диплома от СУ „Св. Кл.Охридски“  - турска филология.

ЕМИНЕ ХАСАН ИЛЯЗ –  образование – висше, специалност – право,   сертификат турски език – ниво С 1.

 

Преводачи – сръбски език, хърватски, словенски език

ИЛКА ИВАНОВА ЕНЧЕВА – образование – висше, магистър, специалност – славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература, професионална квалификация – филолог, учител по български език и литература,  диплома от СУ „Кл.Охридски“- славянска филология – сръбски, хърватски език  и сръбска , хърватска и словенска литература, потвърждение от МВР Дирекция „Консулски отношения“ за включване в Списък на физическите лица , които извършват преводи на документи и др.книжа от чужд на български език и от български на чужд език на територията на РБългария за извършване на преводи от /на следните езици – Македония, Словенски, Сръбски , Хърватски

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Вписване в списъка на съдебните преводачи

 

Във връзка с Наредба №Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.43 от 23.05.2014г., уведомяваме за следното:

Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти.

Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да се правят и лично от кандидатите.

Предложенията за включване в списъците се правят до Административния ръководител- Председател на Окръжен съд-Бургас.

Лицето, което кандидатства за включване в списъка, подава пред органа по чл. 10, ал. 3 или 4 от Наредбата заявление на хартиен и електронен носител.

 

За вписването в списъка кандидатът представя към заявлението следните документи:

1. лична карта – копие;

2. сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;

3. свидетелство за съдимост;

4. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на съдебни преводачи;

5. документи, свързани със стаж по специалността, ако има такъв: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността;

6. декларация, че не е поставен под запрещение, не е лишен от право да упражнява професия или дейност;

7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;

8. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация, ако притежава такова;

9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт.

Приложение 1 - заявление за вписване;
Приложение 2 - декларация;
Приложение 3 - декларация;
Приложение 4 - декларация.

В предложенията се вписват трите имена на преводача, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж като преводач и допълнителната квалификация, ако има такава. Тези обстоятелства се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението.

 

Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи се правят в Съдебна палата-Бургас, Окръжен съд-Бургас, ет.2, ст.45. Предложения за други промени-изменения и/или допълнения след публикуване на вече утвърден списък, могат да се правят през всяка текуща година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация